Stress

Heeft u te maken met hoog ziekte verzuim en wilt u kosten besparen?

Investeren in verlies loont

Verlies in uw organisatie

Verlies door overlijden, echtscheiding, verlies van gezondheid, van baan, pesten op het werk, seksuele intimidatie, fusies bedrijf, degradatie van functie, verlies van functie; vroeg of laat treft het iedereen.

 

Werknemer in arbeidsproces houden

Zo blijken werknemers na een sterfgeval zich gemiddeld 100 dagen ziekt te melden. 
Door bespreekbaar te maken wat er speelt ontstaat wederzijds begrip en kan de werknemer beter met zijn verlies uit de voeten.

Onderzoek toont aan: “Door wèrken en dóórwerken helpt”

 

Top – 12 Stress op de werkvloer

Wat vroeger onder spanningen werd verstaan heet tegenwoordig stress. Stress in de werksituatie wordt nogal eens in verband gebracht met arbeidsontevredenheid, ziekteverschijnselen en ziekteverzuim. Om deze reden is er vanuit de Arbeids- en organisatiepsychologie veel aandacht besteed aan stress op de werkvloer.
We kunnen deze vorm van stress kort omschrijven als de emotionele reactie op de belasting vanuit de buitenwereld. Mensen verschillen onderling in de mate waarin ze de werkbelasting ( werkdruk, de eisen die worden gesteld, enz. ) kunnen verdragen. De één kan bijv. goed presteren onder een zekere tijdsdruk, terwijl de ander onder die druk geestelijk en lichamelijk uit zijn evenwicht kan raken.
Door de relatie tussen stress en ziekteverzuim, heeft stress een ongunstige klank gekregen.
Toch heeft ieder mens een beetje stress nodig om gezond te blijven. De stress levert energie die ons in beweging zet en waardoor we alert en aandachtig kunnen zijn.
Hierbij gaan we in op factoren die tot negatieve stress leiden. De gevolgen daarvan zijn arbeidsontevredenheid, ziekteverschijnselen en ziekteverzuim. De top – 12 wordt op een rijtje gezet.

 1. Onduidelijkheid in het werk:
 2. Toekomst onzekerheid in de huidige functie
 3. Te weinig sociale ondersteuning vanuit de leiding
 4. Te weinig sociale ondersteuning van collega’s
 5. Kwantitatieve werkbelasting
 6. Verantwoordelijkheid voor mensen
 7. Kwalitatieve werkbelasting
 8. Conflicten
 9. Spanningen met andere afdelingen
 10. Een geprikkelde relatie met de leiding
 11. Gebrek aan participatie
 12. Onvoldoende gebruik kunnen maken van kennis en vaardigheden

 

Het stressmodel en het begrip “stressor”

In elke werksituatie zijn factoren aanwezig die tot stress kunnen leiden. Deze stress leidt tot lichamelijke en geestelijke reacties waarmee we proberen de stress weer weg te nemen. Lukt dat niet, leidt de stress tot nadelige geestelijke en lichamelijke gevolgen. In dat geval spreekt men van “overspannen” zijn. Het begrip “stressor” verwijst naar omstandigheden in de werksituatie die bedreigend voor iemand zijn.
U kunt zich voorstellen dat iedere werknemer in de organisatie zijn eigen verwachtingen heeft die zijn gebaseerd op behoeften. Denkt u aan zaken als een goed salaris, toekomstperspectief, een prettige werksfeer, persoonlijke uitdaging, erkenning en waardering. Als het werk niet aan de verwachtingen tegemoet komt, ontstaat er een gevoel van bedreiging en dat kan leiden tot negatieve stress. De mate waarin iemand met deze stressoren kan omgaan is afhankelijk van persoonlijkheidseigenschappen en de steun die iemand vanuit de omgeving krijgt. Stel iemand leeft in een sociale omgeving waar prestatie ( bijvoorbeeld een promotie) de manier is om waardering en erkenning te krijgen. Voor deze persoon zal het niet lukken van zo’n promotie, een behoorlijke stressor zijn. Voor iemand die in een sociale omgeving leeft waar prestatie een minder belangrijke rol speelt zal dat geen stressor zijn.

 

Afstemming

Ook de organisatie heeft verwachtingen ten aanzien van het functioneren van de werknemer. 
Zo heeft elke taak specifieke eisen en vraagt elke functie kennis en vaardigheden waaraan de werknemer zal moeten voldoen. Als iemand een taak moet vervullen waarvoor hij de benodigde capaciteiten en vaardigheden in onvoldoende mate bezit, kan dit leiden tot botsingen met bijvoorbeeld de leiding. Deze botsingen kunnen een bron van negatieve stress vormen. We kunnen dus stellen dat naarmate de verschillen tussen capaciteiten en eisen en tussen de behoeften en mogelijkheden groter zijn, deze stressoren in sterkere mate aanwezig zijn. In deze gevallen ligt negatieve stress op de loer. Het is van belang dat de organisatie en de personen daarbinnen voldoende op elkaar zijn afgestemd.
Door een goede afstemming kan het ontstaan van stressoren worden voorkomen.